Via analyse en advies naar betere B2B websites

Proclaimer

Goede bedoelingen

Als SAMENZICHT Consultancy hebben wij, Ruud Huijts en Stefan IJzerman, vorm en inhoud aan deze website gegeven. Wij voelen ons verantwoordelijk om juiste informatie aan jou te verstrekken. Wij doen ook ons best onze website actueel te houden. Daarbij willen wij ons maatschappelijk verantwoord en ethisch opstellen.

Fouten voorkomen

Wij willen fouten op deze website voorkomen, maar beseffen dat dit soms lastig is. Zaken die zich voor kunnen doen en onze reactie hierop, zijn bijvoorbeeld:

  • Als één of meerdere fouten in een tekst staan, willen wij deze tekst corrigeren;
  • Als het contactformulier niet goed voldoet, willen wij het formulier verbeteren;
  • Als een doorverwijzing niet werkt, willen wij deze link herstellen;
  • Als een afbeelding problemen geeft, willen wij dit rechtzetten;
  • Als jij iets storends opmerkt, willen wij dit kunnen neutraliseren.

Feedback is welkom

Mogelijk signaleer jij op deze website iets dat volgens jou aangepast dient te worden.
Jij wordt dan vriendelijk verzocht dit aan ons te melden, bijv. via het contactformulier.

Bij voorbaat dank voor jouw hulp!

Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan SAMENZICHT Consultancy of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag formeel niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SAMENZICHT Consultancy.

Mocht jij (delen van) de inhoud van onze website willen hergebruiken, juichen wij dit toe. Wij veronderstellen dat jouw bedoelingen deugen en jij aan bronvermelding doet. Commercieel gebruik van onze beeldmerken, logo's, ontwerpen, diensten etc. dient begrijpelijkerwijs altijd vooraf met ons overlegd te worden. 

Wederzijdse verwachtingen

De inhoud van deze website is bedoeld om jou en andere bezoekers juist te informeren. Uit de teksten, beschrijvingen, etc. kunnen echter geen rechten ontleend worden of plichten aan SAMENZICHT Consultancy opgelegd worden.

Bij de realisatie van deze website hebben wij grote zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid, dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist is. SAMENZICHT Consultancy sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.

Gewaarschuwd mens ...

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden.  Als SAMENZICHT Consultancy hebben wij over deze bronnen geen controle. SAMENZICHT draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie noch voor de privacybescherming op de servers en websites van derden.
Let wel, de privacy van websitebezoekers van samenzicht.nl wordt wel gerespecteerd. De bezoekgegevens worden privacyvriendelijk  in statistieken verwerkt en niet met anderen gedeeld.

Contactformulier

Naar paginabegin